Archive

Archive for the ‘new materialism’ Category

Abstraktioner (en svensk översättning)

January 27, 2020 Leave a comment

The exhibition Weather Report: Forecasting Future that featured at the Venice Biennial 2019 Nordic Pavilion opens soon at Kiasma in Helsinki. My text that was written for the exhibition curated by Leevi Haapala and Piia Oksanen is available in the catalogue in English but also, now, thanks to the translator Mats Forsskåhl it has been translated into Swedish. Please find the text below.

Abstraktioner– om hur man kan vara här och där på samma gång

Prognoser och förutsägelser är bra för många saker. Du kan anta att någonting kan tänkas inträffa, du kan förbereda dig. Du kan varna eller ge försiktigare puffar. Du kan tjäna pengar, eller se till att någon annan förlorar pengar. Prognoser kan fungera i vardagslivet, och de fungerar definitivt för militären; du kan kartlägga och förekomma; du kan övertyga och bygga upp argument om saker som inte ens existerar ännu, annat än kanske som prognoser.

Traditionellt har det varit nödvändigt att särskilja på prognoser och profetior. Profetior var trots allt den främsta tekniken för att spå framtiden långt innan tillkomsten av moderna teknologier som förenade observation och statistiska resonemang. Prognoser erbjöd ett redskap för att försöka förstå den dynamiska naturen hos fenomen som vädret.[1] Meteorologin och klimatologin har trätt fram som komponenter i ett systematiskt försök att tänka över olika skalor för storlek: dessa vetenskapsgrenar har belyst hur lokala observationer drar nytta av information om globala mönster, och vice versa.[2] Vädret blev redan tidigt teknologiskt, baserat på statistik och data, behandling och kunskap. Och som teknologibaserat möjliggjordes det och integrerades i 1800-talets nyaste medieteknologi, nämligen telegrafin.[3]

I fråga om telegrafi och väder är synkronisering en avgörande, underliggande faktor. Men det handlar inte bara om synkronisering över avstånd mätt i rummet, som när en flock fåglar skapar mönster av rörelse på himlen, då tåg ansluter till varandra enligt tidtabell eller då geografiskt avlägsna observationstorn kan jämföra data. Prognoser och förutsägelser synkroniserar som teknologier i tid. Synkronisering över tid etablerar en länk som är osäker men likväl nödvändig, inte bara här eller där utan som koppling mellan de två baserat på antagandet att det också finns en jämförbar enhet för tid. Prognoser som synkronisering övertygar oss att detta, här och nu, på något sätt är relaterat till det där, där borta – vad som kanske kunde hända om den statistiska sannolikheten håller sina försiktiga löften. Estetik och tid passar bra ihop. I bästa fall tar de form, är produktiva, synkroniserar, skär tvärs över flera existerande register, tvingar fram förfall och producerar kvalitativa språng. En nyupptäckt tröskel i tiden är som en ny form för att se, en ny form för att uppleva, ett sätt att stiga ut ur sin egen kropp. Båda är också spekulativa.

Alla som har haft att göra med väder vet att dess fenomen kan inträffa eller likaväl inte göra det. Det är en vanesak i det avseendet att det anknyter till kroppen och dess förväntningar samtidigt som man måste acceptera att det inte bara är erfarenheten som avgör vad som verkligen hände.[4] Vi sysselsätter oss med prognoser och förväntningar, av och an mellan att titta ut genom fönstret och dubbelkontrollera väderleksrapporten för att veta om vi ska ta med oss ett paraply eller inte.

De harmlösa små detaljerna i sådana dagliga vanor motsvarar helt uppenbart inte den andra ändan av skalan med klimat och rapporter som diskuterar framtiden på lång sikt. Eller med andra ord, endast en dumskalle skulle förväxla vår uppfattning om väder med det som är den mer abstrakta och storskaliga verkligheten i form av planetomfattande förändring. Klimat handlar om dessa mönster över långa tidsspann – en period på 30 år är ofta standardenheten för mätningar. Det blir då en fråga om varaktighet över längre tider, om möjliga framtider, om interaktion mellan mätningar i massiv skala: temperatur, nederbörd, lufttryck, vind, fuktighet.[5] Och dessa olika mätskalor blir också ingjutna i ett annorlunda perspektiv på det mänskliga. Därmed är det inte enfaldigt att överväga vilka former av varseblivning, upplevelse och tid som är inbegripna i väder och klimat: en annan tid, en annan rytm. Med Claire Colebrooks ord: “Så länge vi tänker på klimatet i dess traditionella betydelse – som vår specifika miljö – förlorar vi eventuellt fokus på klimatförändringen, eller på i vilken grad det mänskliga livet nu är delaktigt i tidslinjer och rytmer som ligger utanför dess egna gränser.”[6]

På samma sätt som vädret inte bara är en angelägenhet för proffs som väderjournalister och meteorologer berör klimatet inte bara klimatologer och andra specialister som hanterar de enorma mängder data som processas, sammanställs i modeller, tolkas statistiskt och presenteras för beslutsfattare. Det är vid det här laget uppenbart att klimatet blir ett av de problemområden som blir ett tema för vetenskap och ingenjörskonst, humaniora och samtidskonst. Men vid sidan av truismen som understryker dess betydelse för det in en hel uppsättning specifika parametrar i vårt arbete. Frågor om fukthalt och vind blir en del av humaniora, temperatur och regn framträder i konstnärligt utövande. Biokemiska, geofysiska och atmosfäriska faktorer bildar en avgörande kontext för vår förståelse av samtida situationer i politik och estetik på sätt som fungerar som passager till andra tidsperioder, andra arter och som, om vi har tur, erbjuder en ingång till en annorlunda etik.

Bilder som vetenskapliga modeller och simulationer är ett slags kosmogram för vår tid som hjälper oss att hantera de materiella manifestationerna av hur vi förstår storskaliga begrepp som universum (inte någon anspråkslös uppgift). Dessa ingångspunkter till det storskaliga är givetvis också rätt konkreta ting, vilket John Tresch uttrycker: “kartor, diagram, byggnader, kalendrar, dikter, encyklopedier” som fungerar som “performativa påståenden, inlägg i debatter, referenspunkter för vidare utveckling.”[7] Kosmogram kan också vara visuella, till och med konstnärliga verktyg; de är materiella men samtidigt kan de tala över olika skalor, synkronisera separata skeenden och fenomen, till och med till ett kvasiargument. Detta är vad jag försöker säga er, de talar i en viskning eller i ett lågfrekvent rytande.

En del av vårt arbete är att uppfinna kosmogram som är tillräckligt komplexa för att hantera möjliga framtider. En del av dem är synkroniserade med tanke på en annan tid. Det finns en futurism inbakad i denna kontext, men framtiderna utgör en annan mängd än i traditionella konst- och kulturkontexter. Denna framtid anländer i form av klimatmodeller, som rapporter, en administrativ kategori information som är övertygande men samtidigt fastställer mer än byråkratins gråhet som verkställer sig själv. Om vi inte “selektivt kan frikänna oss från det förgångna”[8] blir följande fråga hur vi på ett liknande sätt ska kunna hålla fast vid framtider som insisterar på att deras kraft ska kännas av nu, oavsett om de kommer till oss i form av fiktiva framställningar eller vetenskapligt grundade rapporter. Frågan och utmaningen handlar inte om att selektivt frikänna sig från framtiden.

Den nyligen publicerade rapporten från den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) “Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15)”[9] lägger fram klara argument för specifika modeller för en framtid som nu är minst sagt överhängande. Det här är rapporten som skapar rubriker åter en gång. Den varnar att de kommande tolv åren är en avgörande period för regeringar och mellanstatliga organisationer att göra drastiska förändringar över hela linjen, från infrastruktur och industri till personliga vanor och värderingar, för att begränsa den globala uppvärmningen till ”bara” 1,5 grader Celsius i stället för 2 grader och stigande (då radikala återkopplingsmekanismer accelererar uppvärmningen). En del av evidensen tyder på en utveckling som ger en uppvärmning på fyra eller fem grader före seklets slut.

IPCC:s rapporteringsstil bygger på en särskild metodologi för att trovärdigt göra utlåtanden om kausaliteten mellan varierande proxydata som bedöms vara relevanta, och hur dessa inverkar på vår situation i förhållande till framtiden. Därför är exempelvis följande del ur rapportens sammandrag för beslutsfattare märkt som ”hög tillförlitlighet” och ”medelhög tillförlitlighet”, baserat på vissa specifika punkter i analysen: “Uppvärmning förorsakad av antropogena utsläpp från den förindustriella perioden till idag kommer att fortgå i sekler eller millennier och kommer fortsättningsvis att ge upphov till vidare långsiktiga förändringar i klimatsystemet, såsom stigande havsnivåer och de följder de medför (hög tillförlitlighet), men det är osannolikt att dessa utsläpp ensamma skulle förorsaka en global uppvärmning på 1,5°C (medelhög tillförlitlighet).”

Rapporten redogör för ett minutiöst framforskat nät av uttalanden och avvägningar mellan dem baserat på nivåer av tillförlitlighet. Det blir som en retorisk vägkarta för varierande, möjliga rutter till framtiden och deras möjliga kausaliteter som följer av observationer av tidigare trender. IPCC-rapporten ger också en bra påminnelse om insatserna då man förutser framtiden baserat på de diverse skärningspunkterna i denna specifika, temporala förutsägelse. “Klimatrelaterade risker för naturliga och mänskliga system är högre vid en uppvärmning på 1,5°C än idag, men lägre än vid 2°C (hög tillförlitlighet). Dessa risker beror på uppvärmningens storlek och takt, geografisk placering, nivå av utveckling och utsatthet samt val och tillämpning av alternativ för anpassning och lindring av effekterna (hög tillförlitlighet).”

Prognosen som är märkt med ”hög tillförlitlighet” har att göra med den poäng som länge diskuterats inom humaniora och socialvetenskap, nämligen hur riskerna och verkningarna av klimatförändringen är ojämnt spridda. Det är intressant hur framtiden kommer oss mycket nära; science fiction-liknande versioner av radikalt och ofrivilligt förändrade livsstilar är inte en avlägsen framtid utan en som kommer att bli verklighet inom 10–20 år, med ackumulerande effekter. Den väsentliga frågan är inte bara när utan också var framtiden anländer tidigare än du har trott. Det framtida ”där” blir detta som händer ”här”, eller i de flesta fall det där skeendet ”där”, varvid de geografiska kopplingarna mellan klimatförändringens radikala effekter och global fattigdom tydligt måste klargöras. Det tillsynes kliniska språkbruket som används för att behandla fördelningen av sannolikheter måste också kopplas till en politik för ”miljöarbete för de fattiga”[10] och mönstren av avfallshantering som definierar den globala kulturen: det finns kemiskt avfall och det finns mänskligt avfall (eller liv och arbete som behandlas som avfall).[11]

Modeller och simuleringar är teknologier för vetande: de synkroniserar tid på sätt som kan synas märkligt malplacerade, men samtidigt konstant är verkliga, åtminstone som verklig potential. Liksom kosmogram lär de oss former för vetande som uttrycker abstraktionernas verklighet som materiella manifestationer. Den estetiska sidan av sådana väderleksrapporter, klimatrapporter, framtider-nu är därmed inte bara ornamental dekoration utan blir levd praxis i en regim där abstraktioner och vanor måste arbeta sida vid sida. Estetikens uppgift är då att undervisa och omjustera våra sinnesförnimmelser i relation till abstraktioner; “defamiliarisering och omvälvning av sinnesförnimmelserna. Detta är vad som i första hand sker omkring oss: en fullständig omvandling av förnimmelser och världens egenskaper”[12] som Heather Davis uttrycker det i den antropocena estetikens kontext.

Abstraktioner som en del av omvandlingen av skalan för sinnesförnimmelser är ett intressant tillskott till denna omvälvning. Som Sanford Kwinter noterat är abstraktioner “sinnrika redskap utarbetade för att distribuera den meningslösa progressionen av skeenden i naturen i en extern, tänkbar rymd av mätning, behandling och behärskande”[13]. Men det uttömmer inte egentligen deras innebörd helt och hållet. På många sätt kunde man säga att vi redan lever som förkroppsligade abstraktioner vilket fungerar som en garanti för att våra sinnesförnimmelser är mer än bara interna eller ens personliga. Detta återkopplar till begreppet weathering som Astrida Neimanis och Rachel Loewen Walker talar om: väder, eller klimat för den delen, är inte bara en extern miljö för sinnesförnimmelser förkroppsligade i människan. Det är också en temporal, intensiv och kvalitativ delfaktor i vårt kroppsliga varande och blivande. Kroppar existerar i och genom väder och mer långsiktigt klimat. Kroppens stämningar påverkas av de materiella krafter i mycket större skala som tar sig uttryck i lufttryck, fukthalt och temperatur. Och detta fenomen som på engelska kunde kallas weathering har också en temporal dimension: “klimat och väder är inte något vi passerar igenom (i en lineär tidsprogression) eller upprätthåller (i ett omöjligt förnekande av tiden), utan är snarare en aspekt av tid som vi genomlever tillsammans.”[14]

På vilka sätt kan vi också kultivera kollektiva former av förståelse för den temporala framtiden? Prognosernas framtiden-nu är inte bara en rationaliserande abstraktion utan blir den gällande horisonten för praxis. Man måste leva i och genom abstraktioner eftersom det är det enda sättet att få en uppfattning om frågans skala. Detta betyder givetvis inte att man inte skulle kultivera olika former av erfarenhet och aktivism. En form av utlevd abstraktion kunde vara den nyligen lanserade aktiviströrelsen Extinction Rebellion som omedelbart skapade rubriker genom sina direkta aktioner i Storbritannien, där man bromsade upp trafiken och erbjöd en form av olydnad utan våld som en del av repertoaren inom det som kan kallas weathering. Många andra kunde nämnas, till exempel vågen av studentstrejker under hashtaggen #Climatestrike.

Den typ av skalärt tänkande som gav upphov till meteorologin och klimatologin har blivit en väsentlig del av den vetenskapliga kunskapen och har introducerat en uppsättning synnerligen märkliga tidsskalor som gradvis har normaliserats under 1900-talets gång. Kraften i prognoser som så länge strikt måste särskiljas från profetior och spådomar måste däremot igen upplevas som väder – denna gång är det emellertid de mer långsiktiga klimatframtiderna som känns i ben och mot hud. Om vädret redan var ett krig på flera fronter, mobiliserat av de tekniska medierna, markerar klimatet en upptrappning av våldet i form av en reducering av den mänskliga populationen, potentiellt med hundratals miljoner människor, börjande med de fattigaste. Plötsligt blir de tillsynes vardagliga väderrapporterna åter politiska till sin natur. Väderrapporter, liksom klimatprognoser, kan fungera som metoder för aktivism och som indikationer på 2000-talets tätnande stormmoln.

[1] Katherine Anderson, Predicting the Weather. Victorians and the Science of Meteorology. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
[2] För de tidiga skedena i skalärt tänkande och klimatologi, se Deborah R. Coen, Climate in Motion. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
[3] John Durham Peters, The Marvelous Clouds. Chicago: University of Chicago Press, 2015, s. 251.
[4] Se Wendy Chuns analys av vanor i Wendy Hui Kyong Chun, Updating to Remain the Same. Habitual New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016, s. 55.
[5] “Climate” i IPCC, 2013: Annex III: Glossary [Planton, S. (red.)]. I: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F.,  D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex och P.M. Midgley (red.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom och New York, NY, USA.
[6] Claire Colebrook, “A globe of one’s own: In praise of the flat earth.” SubStance volym 41, nummer 127, 2012, s. 36.
[7] John Tresch, “Cosmologies Materialized: History of Science and History of Ideas” i Rethinking Modern European Intellectual History, redigerad av Darrin M. McMaho och Samuel Moyn. Oxford och New York: Oxford University Press, 2014, s. 163.
[8] James Williams, Gilles Deleuze’s philosophy of time: A critical introduction and guide. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 18.
[9] http://www.ipcc.ch/ (Läst den 13 november, 2018).
[10] Rob Nixon, Slow Violence and Environtalism of the Poor. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
[11] Sean Cubitt, “Integral Waste” i Theory, Culture & Society volym 32, nummer 4, 2015, s. 133-145.
[12] Heather Davis, “Art in the Anthropocene” i the Posthuman Glossary, redigerad av Rosi Braidotti och Maria Hlavajova. London: Bloomsbury 2018, s. 63.
[13] Sanford Kwinter, Architectures of Time. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001, s. 4.
[14] Astrida Neimanis och Rachel Loewen Walker, “Weathering: Climate Change and the ‘Thick Time’ of Transcorporeality” Hypatia volym 29, nummer 3 (Sommar 2014), s. 570.

(Original English version published in Leevi Haapala and Piia Oksanen (eds.), Weather Report: Forecasting Future. Ane Graff, Ingela Ihrman, nabbteeri. A Museum of Contemporary Art Publication 169/2019. Milan and Helsinki: Mousse Publishing and Museum of Contemporary Art Kiasma, Finnish National Gallery, 2019.) Part of the Venice Biennale Nordic Pavilion 2019.

A Performance of Exchanges

December 18, 2019 1 comment

A review by Debra Levine of our book Remain (Ioana Jucan, Rebecca Schneider, and myself) has just been published in the Dance Research journal.

Quoting here the nice ending by Levine that notes especially the exchange between performance studies and media archaeology and ecology:

“This excellent volume offers methodologies in performance studies and media archeology to work with remains and relics as speculative objects and vestigial technologies. The text convincingly argues that their ongoing presence is not merely indexical to a foreclosed moment in the past, but instead, as Schneider writes, “a decay that just won’t quit” (73, quoted from Schneider 2012, 159). Their stubborn presence— the fact that remains are “scriptive things” (a term coined by Robin Bernstein to indicate their passage to and from biobodies; Berbstein 69), as well as interfaces—allows performance studies to play with media archeology and ecology as a performance of exchanges which revise the temporality and the materiality of the remain, and as Parikka notes, can be afforded a “liveliness of multiple afterlives” (43).”

The book is available from University of Minnesota Press as paperback and from Meson Press as Open Access download.

Models, Diagrams, and Working Objects: On Studio Tomas Saraceno

June 30, 2019 2 comments

Here’s a video recording of my IKKM lecture. It focuses on Studio Tomas Saraceno and in parts, contextualises some of the work in relation to environmental humanities and media.

Elements – a new book series

October 13, 2016 1 comment
Here’s some information about a new book series, Elements – edited by Nicole Starosielski and Stacy Alaimo. It is published by Duke University Press, which is starting some great new series (in addition to this, also the Cultural Politics-book series).  Find below the introduction-text to Elements from the editors:

Over the past decade, studies of culture have crystallized around the elements, as scholars have endeavored to think with material substances. The classical elements of earth, water, air, and fire for example, have inspired several recent books, including Jussi Parikka’s A Geology of Media (2015), Jeffrey Jerome Cohen’s Stone (2015), and Thinking with Water, edited by Cecilia Chen, Janine MacLeod, and Astrida Neimanis. Nigel Clark and Kathryn Yusoff drawing together histories of fire, cultural theories of the sun, and pyrotechnics, have proposed that a “generalized study of combustion” is key to understanding human energetic exchanges.[1] More broadly, Jeffrey Jerome Cohen and Lowell Duckert recently published a collection driven by all the classical elements, assembling elemental criticism as an explicitly ecological project: Elemental Ecocriticism: Thinking with Earth, Air, Water, and Fire. Other forms of matter, from ice to plastics, are forming new centers for emerging environmentally-oriented conversations.[2] And we expect that more scholars will undertake projects focusing on the chemical elements of contemporary science, as carbon, rare earth minerals, and polymetallic sulfides—entangled in climate change, ocean acidification, terrestrial mining and deep sea mining—become the focus of scientific, ethical, and political concerns.

Book series tend to be bound by geographic areas, disciplinary focus, a shared set of theoretical questions, and objects of study. The Elements series would include texts with a commitment to examining social and cultural processes in relation to particular forms of matter, regardless of disciplinary approach. We imagine that the series will include historical texts that explicate discourses and knowledge about the elements, ethnographies that track how the elements are socially engaged and culturally constituted, studies of scientific knowledge of the elements, and works that think through the representation and material role of the elements in the production of art, texts and technologies. Regardless of their site, we welcome texts in which the elements, whether as part of the waves of the ocean or the circulations of the atmosphere, are not a neutral background, but lively forces that shape culture, politics, and communication. We are interested in manuscripts that track the elements in their classical sense, that follow particular scientific elements, molecules, and materials, or that offer inventive sites for rethinking what constitutes the elemental.

The elemental approach has reached the point where researchers have begun to offer philosophies and paradigms for its analysis, including David Macauley’s Elemental Philosophy: Earth, Air, Fire, and Water as Environmental Ideas (2010), Jeffrey Jerome Cohen and Lowell Duckert’s edited collection, Elemental Ecocritcism: Thinking with Earth, Air, Water, and Fire (2015), and John Durham Peters’ The Marvelous Clouds: Towards a Philosophy of ElementalMedia (2015). These works offer a number of strategic reasons to adopt the elemental as a framework for ecological analysis, rather than concepts such as “environment” or “nature.” Macauley writes, for example, that understanding the elements does not entail “referring back to ‘Nature’ itself as an entirely stable sphere of meaning—a repository of the ontologically pregiven—so much as gesturing forward (sideward and wayward) to the possibility of discovering a more fluid, open and unfolding philosophical framework and ecological field.”[3] Although many of the elemental works mentioned above have been motivated by a need to better understand the ecological crisis, many others do not fit within existing ecocritical and environmental frameworks. And similarly, just as many of these works are informed by work in the new materialism, not all operate under this rubric.

As is true of the elements themselves, the books we witness engaging them, and which we would feature in this series, are not always neatly constrained in a particular field such as geography, history, anthropology, literary criticism or philosophy, nor within areas such as digital media or new materialism, even as their study has profound implications for all of these fields. In assembling diverse inquiries into particular forms of matter, we hope that the series will be a meeting ground for work on earth, water, air, chemicals, minerals, fuels, plastics, and other such substances as they circulate and interact with and as part of environmental, technological, cultural and political formations. Our interest is not in creating a set of definitions for what the elemental might be, but to open a space for such innovative work at Duke University Press. Duke’s strengths in theory, cultural analysis, environmental studies, and science studies, and the fact that the Press has already published many works emerging around this topic, make it an ideal location for these exchanges.

In order to maintain a distinctive focus on the Elemental, we are not soliciting projects that lack sustained attention to substances and materialities. While the books in the series will all be theoretically informed—and some may be primarily theoretical—all of the projects should still engage, in a serious and sustained way, with the elements—broadly conceived.

Submission Process
Each book in the Elements series will go through the standard submission process of Duke University Press and will be approved by the series editors. For consideration in this series, please email proposals, sample, chapters, or completed manuscripts to Nicole Starosielski and Stacy Alaimo: ns119@nyu.edu and alaimo@uta.edu. Proposals may also be sent directly to Courtney Berger at Duke UP: cberger@dukeupress.edu; see also https://www.dukeupress.edu/Authors/

 


[1}Nigel Clark and Kathryn Yusoff, “Combustion and Society: A Fire-Centred History of Energy Use,” Theory, Culture & Society 31 no. 5 (September 2014): 203-226; See also: Kerry Ryan Chance, “Where there is Fire, there is Politics”: Ungovernability and Material Life in Urban South Africa,” Cultural Anthropology 30, no. 3 (2015): 394-423; Nigel Clark, “Fiery Arts: Pyrotechnology and the Political Aesthetics of the Anthropocene,” GeoHumanities 1, no. 2 (2015): 266-284.
[2] Jennifer Gabrys, Gay Hawkins, and Mike Michael, eds. Accumulation: The Material Politics of Plastic (New York: Routledge, 2013).
[3] David Macaley, Elemental Philosophy: Earth, Air, Fire, and Water as Environmental Ideas (Albany: SUNY Press, 2010), 4. 

The Not-So Immaterial Digital Image

October 8, 2015 Leave a comment

Film scholar Angelos Koutsourakis reviews A Geology of Media in the New Review of Film and Television Studies.

Koutsourakis ties the book to some discussions in screen studies and film theory, and addresses among other topics, materiality of cinema:

“Questions of materiality, the primacy of technological mediation (or the apparatus in the German employment
of the word, and not in its Lacanian misuse in the late 1960s and early 1970s) become once again germane as well as questions of illusionism (in the Benjaminian sense of the concealment of social labour).”

A link to the webpage for the review (or email me for a PDF).

The Anthropocene to the Anthrobscene

October 31, 2014 4 comments

The Anthrobscene is now out and available as a short e-book in the new University of Minnesota Press series Forerunners. The short book (77 pp) extends on the notion of the deep time of the media (Zielinski) to talk of the geological and electronic waste layers that characterise media technological materiality. It consists of four short sections

1. And the Earth Screamed, Alive
2. An Ecology of Deep Time
3. A Media History of Matter: From Scrap Metal to Zombie Media
4. Conclusion: Cultural Techniques of Material Media

The sections outline  the idea of materialities of media in the context of the Anthropocene – the suggested and widely discussed term for the geological period where the human being has had such a significant effect on the planet to merit a new periodization. But the idea is to extend this to emphasise the obscenities of the environmental damage that works across natural, social and media ecology.

The Anthrobscene is a preview or if you prefer, a single, of the forthcoming longer book A Geology of Media (out next Spring).

anthrobscene cover
The book is one of three that kickstarts the new Forerunners series, “a thought-in-process series of breakthrough digital works written between fresh ideas and finished books” and characterized as “gray literature publishing: where intense thinking, change, and speculation happens in scholarship.” The series is edited at the University of Minnesota Press by Danielle Kasprzak.

The Anthrobscene is available for download directly on the UMP website as well as in your “local” Amazon (Kindle and the slightly more expensive print on demand paperback) and gradually in other e-book stores too, including now already on Barnes & Noble & Kobo. The Amazon-page has a preview of the content.

Deleuze and the New Humanities in Hong Kong

I will be speaking in Hong Kong in June and addressing Deleuze and digital culture. However, my argument is that instead of the usual suspect of starting with the Control Societies-text, Deleuze affords an understanding of the materialities of technological and scientific culture in many other ways too. As part of the geophysical materiality, we can talk about desire’s investment as an infrastructural issue of power – not ideology, just desire but that is infrastructurally effective.

Screen Shot 2014-05-26 at 4.18.56 PM

Recursions: a new book series in media & cultural theory

April 30, 2014 5 comments

recursions logoWe are proud to announce the launch of a new book series titled Recursions: Theories of Media, Materiality and Cultural Techniques. Placed with Amsterdam University Press, a publisher known for its strong track-record in film and media studies, the series will publish fresh, exciting and important books in media theory. This includes both translations and other volumes that address the core themes outlined below. I am very excited about this project and working with my co-editors Anna Tuschling and Geoffrey Winthrop-Young. We have already some significant projects lined up for 2015 and more forthcoming that we will announce in the coming weeks and months. We are supported by a very strong international advisory board. Get in touch if you want to learn more but first read below for more information!

New Series Announcement

The new book series Recursions: Theories of Media, Materiality, and Cultural Techniques provides a platform for cutting- edge research in the field of media culture studies with a particular focus on the cultural impact of media technology and the materialities of communication. The series aims to be an internationally significant and exciting opening into emerging ideas in media theory ranging from media materialism and hardware-oriented studies to ecology, the post-human, the study of cultural techniques, and recent contributions to media archaeology.

The series revolves around key themes:

 • The material underpinning of media theory
 • New advances in media archaeology and media philosophy
 • Studies in cultural techniques

These themes resonate with some of the most interesting debates in international media studies, where non-representational thought, the technicity of knowledge formations and new materialities expressed through biological and technological developments are changing the vocabularies of cultural theory. The series is also interested in the mediatic conditions of such theoretical ideas and developing them as media theory.

Forthcoming 2015

 • Sybille Krämer – Medium, Messenger, Transmission: An Approach to Media Philosophy.
 • Claus Pias – Computer Game Worlds.

Editorial Board

Advisory Board:

 • Wendy Hui Kyong Chun (Brown University, US)
 • Geert Lovink (Hogeschool van Amsterdam, The Netherlands)
 • John Durham Peters (University of Iowa, US)
 • Thomas Y. Levin (Princeton University, US)
 • Marie-Luise Angerer (University of Arts Cologne, Germany)
 • Eva Horn (University of Vienna, Austria)
 • Markus Krajewski (University of Basel, Switzerland)
 • Erick Felinto (State University of Rio de Janeiro, Brazil)
 • Adalberto Müller (Federal University of Niterói, UFF, Rio de Janeiro)
 • Eivind Røssaak (National Library of Norway)
 • Steven Connor (Cambridge University, UK)
 • Peter Krapp (UC Irvine, US)
 • Antje Pfannkuchen (Dickinson College, PA, US)
 • John Armitage (Winchester School of Art, UK)
 • Till Heilmann (University of Siegen, Germany)
 • Isabell Otto (University of Konstanz, Germany)
 • Astrid Deuber-Mankowsky (University of Bochum, Germany)
 • Sean Cubitt (Goldsmiths College, London, UK)
 • Claus Pias (Leuphana University, Germany)
 • Stefan Rieger (University of Bochum, Germany)
 • Andrew Murphie (University of New South Wales, Sydney, Australia)
 • Axel Fliethmann (Monash University, Melbourne, Australia)
 • Yuji Nawata (Chuo University, Tokyo, Japan)

aup logo

Authors’ information

Proposals welcomed

Proposals for monographs or edited volumes should kindly follow the standard AUP Proposal Form (http://en.aup.nl/en/service/authors) and should also include the envisaged table of contents, an overview of the volume and abstracts of the proposed chapters or articles.

Further information

If you are interested in publishing a book with us please contact Jeroen Sondervan, Senior Commissioning Editor for Film & Media Studies at j.sondervan@aup.nl or one of the series editors.

More information about Amsterdam University Press.

 

Medya Jeolojisi

April 17, 2014 Leave a comment

Medya Jeolojisi“, a Turkish translation of my “Geology of Media”-piece is now available on Birikim online. A big thanks to translators Ezgi Akdağ & Aycan Katıtaş! The short text offers an alternative account of media materiality, and it was originally published in The Atlantic. (Also a Swedish translation is expected).

The short piece is a good teaser trailer to the forthcoming book(s): The Anthrobscene (forthcoming 2014) and Geology of Media (expected Spring 2015).

Photochemical Smog as New Media

February 24, 2014 7 comments

Perhaps photochemical smog is the only true new visual media of post World War II technological culture. It represents the high achievements in science and technology, combined with (synthetic) chemistry and sunlight. It modulates the light like advanced visual media should and embeds us in its augmented reality as we suck it into our lungs.

smog460x276It encapsulates the mediatic cities of Los Angeles and Beijing, as encompassing surely as Hollywood’s machinery. Just like the material basis of technical media of more conventional kind – such as photography and film – it is chemical based. It is media the same as any photochemical process is about how light gets absorbed on our planet’s atoms and molecules.

But it’s new media, particular to the modern industrial age and the chemical reactions of more recent history. It feeds of industrial pollution and modern transport. It is about the screen as well – how the sunlight is offered this massive living chemical molecular screen on which to project its energetic images. A molecular aesthetics of an ecology of a dying planet.

pollution_1756597i