Archive

Archive for the ‘Media ecology’ Category

Media Theory with the Terraformers

April 7, 2020 1 comment

A new interview is out in the Strelka Mag. We conducted this discussion with Yulia Gromova in Moscow during my teaching gig at Strelka’s The Terraforming program in February. The interview also briefly touches on my brief that we executed with the program researchers: we inaugurated a new synthetic discipline called A Natural History of Logistics and related to the body of work in media theory, architecture, urbanism, etc. The idea was to tease out various historical and contemporary – actual and speculative – points of connections between systems often deemed “natural” and “technological” so as to problematise the division into the two, and also to understand the various affordances so-called natural systems have in relation to questions of infrastructure and logistics. This also then facilitated looking at the various material frictions in logistical systems in relation to territories, environmental concerns, political questions, etc. The results presented by the Strelka researchers of the Terraforming cohort 2019-2020  – from architects to designers to artists etc. – were really inspiring and impressive.

The interview in Strelka Mag also speaks of some other work, including on Geology of Media etc.

Geologie médií

March 22, 2020 Leave a comment

The Czech translation of A Geology of Media is now out and available with Karolinum publishing house (Prague) as Geologie médiíAlso the Czech translation of What is Media Archaeology? is forthcoming (probably 2021) as well as a book focusing on my work (planned to be out in 2021).

Screenshot 2020-03-22 at 14.12.44

 

Abstraktioner (en svensk översättning)

January 27, 2020 Leave a comment

The exhibition Weather Report: Forecasting Future that featured at the Venice Biennial 2019 Nordic Pavilion opens soon at Kiasma in Helsinki. My text that was written for the exhibition curated by Leevi Haapala and Piia Oksanen is available in the catalogue in English but also, now, thanks to the translator Mats Forsskåhl it has been translated into Swedish. Please find the text below.

Abstraktioner– om hur man kan vara här och där på samma gång

Prognoser och förutsägelser är bra för många saker. Du kan anta att någonting kan tänkas inträffa, du kan förbereda dig. Du kan varna eller ge försiktigare puffar. Du kan tjäna pengar, eller se till att någon annan förlorar pengar. Prognoser kan fungera i vardagslivet, och de fungerar definitivt för militären; du kan kartlägga och förekomma; du kan övertyga och bygga upp argument om saker som inte ens existerar ännu, annat än kanske som prognoser.

Traditionellt har det varit nödvändigt att särskilja på prognoser och profetior. Profetior var trots allt den främsta tekniken för att spå framtiden långt innan tillkomsten av moderna teknologier som förenade observation och statistiska resonemang. Prognoser erbjöd ett redskap för att försöka förstå den dynamiska naturen hos fenomen som vädret.[1] Meteorologin och klimatologin har trätt fram som komponenter i ett systematiskt försök att tänka över olika skalor för storlek: dessa vetenskapsgrenar har belyst hur lokala observationer drar nytta av information om globala mönster, och vice versa.[2] Vädret blev redan tidigt teknologiskt, baserat på statistik och data, behandling och kunskap. Och som teknologibaserat möjliggjordes det och integrerades i 1800-talets nyaste medieteknologi, nämligen telegrafin.[3]

I fråga om telegrafi och väder är synkronisering en avgörande, underliggande faktor. Men det handlar inte bara om synkronisering över avstånd mätt i rummet, som när en flock fåglar skapar mönster av rörelse på himlen, då tåg ansluter till varandra enligt tidtabell eller då geografiskt avlägsna observationstorn kan jämföra data. Prognoser och förutsägelser synkroniserar som teknologier i tid. Synkronisering över tid etablerar en länk som är osäker men likväl nödvändig, inte bara här eller där utan som koppling mellan de två baserat på antagandet att det också finns en jämförbar enhet för tid. Prognoser som synkronisering övertygar oss att detta, här och nu, på något sätt är relaterat till det där, där borta – vad som kanske kunde hända om den statistiska sannolikheten håller sina försiktiga löften. Estetik och tid passar bra ihop. I bästa fall tar de form, är produktiva, synkroniserar, skär tvärs över flera existerande register, tvingar fram förfall och producerar kvalitativa språng. En nyupptäckt tröskel i tiden är som en ny form för att se, en ny form för att uppleva, ett sätt att stiga ut ur sin egen kropp. Båda är också spekulativa.

Alla som har haft att göra med väder vet att dess fenomen kan inträffa eller likaväl inte göra det. Det är en vanesak i det avseendet att det anknyter till kroppen och dess förväntningar samtidigt som man måste acceptera att det inte bara är erfarenheten som avgör vad som verkligen hände.[4] Vi sysselsätter oss med prognoser och förväntningar, av och an mellan att titta ut genom fönstret och dubbelkontrollera väderleksrapporten för att veta om vi ska ta med oss ett paraply eller inte.

De harmlösa små detaljerna i sådana dagliga vanor motsvarar helt uppenbart inte den andra ändan av skalan med klimat och rapporter som diskuterar framtiden på lång sikt. Eller med andra ord, endast en dumskalle skulle förväxla vår uppfattning om väder med det som är den mer abstrakta och storskaliga verkligheten i form av planetomfattande förändring. Klimat handlar om dessa mönster över långa tidsspann – en period på 30 år är ofta standardenheten för mätningar. Det blir då en fråga om varaktighet över längre tider, om möjliga framtider, om interaktion mellan mätningar i massiv skala: temperatur, nederbörd, lufttryck, vind, fuktighet.[5] Och dessa olika mätskalor blir också ingjutna i ett annorlunda perspektiv på det mänskliga. Därmed är det inte enfaldigt att överväga vilka former av varseblivning, upplevelse och tid som är inbegripna i väder och klimat: en annan tid, en annan rytm. Med Claire Colebrooks ord: “Så länge vi tänker på klimatet i dess traditionella betydelse – som vår specifika miljö – förlorar vi eventuellt fokus på klimatförändringen, eller på i vilken grad det mänskliga livet nu är delaktigt i tidslinjer och rytmer som ligger utanför dess egna gränser.”[6]

På samma sätt som vädret inte bara är en angelägenhet för proffs som väderjournalister och meteorologer berör klimatet inte bara klimatologer och andra specialister som hanterar de enorma mängder data som processas, sammanställs i modeller, tolkas statistiskt och presenteras för beslutsfattare. Det är vid det här laget uppenbart att klimatet blir ett av de problemområden som blir ett tema för vetenskap och ingenjörskonst, humaniora och samtidskonst. Men vid sidan av truismen som understryker dess betydelse för det in en hel uppsättning specifika parametrar i vårt arbete. Frågor om fukthalt och vind blir en del av humaniora, temperatur och regn framträder i konstnärligt utövande. Biokemiska, geofysiska och atmosfäriska faktorer bildar en avgörande kontext för vår förståelse av samtida situationer i politik och estetik på sätt som fungerar som passager till andra tidsperioder, andra arter och som, om vi har tur, erbjuder en ingång till en annorlunda etik.

Bilder som vetenskapliga modeller och simulationer är ett slags kosmogram för vår tid som hjälper oss att hantera de materiella manifestationerna av hur vi förstår storskaliga begrepp som universum (inte någon anspråkslös uppgift). Dessa ingångspunkter till det storskaliga är givetvis också rätt konkreta ting, vilket John Tresch uttrycker: “kartor, diagram, byggnader, kalendrar, dikter, encyklopedier” som fungerar som “performativa påståenden, inlägg i debatter, referenspunkter för vidare utveckling.”[7] Kosmogram kan också vara visuella, till och med konstnärliga verktyg; de är materiella men samtidigt kan de tala över olika skalor, synkronisera separata skeenden och fenomen, till och med till ett kvasiargument. Detta är vad jag försöker säga er, de talar i en viskning eller i ett lågfrekvent rytande.

En del av vårt arbete är att uppfinna kosmogram som är tillräckligt komplexa för att hantera möjliga framtider. En del av dem är synkroniserade med tanke på en annan tid. Det finns en futurism inbakad i denna kontext, men framtiderna utgör en annan mängd än i traditionella konst- och kulturkontexter. Denna framtid anländer i form av klimatmodeller, som rapporter, en administrativ kategori information som är övertygande men samtidigt fastställer mer än byråkratins gråhet som verkställer sig själv. Om vi inte “selektivt kan frikänna oss från det förgångna”[8] blir följande fråga hur vi på ett liknande sätt ska kunna hålla fast vid framtider som insisterar på att deras kraft ska kännas av nu, oavsett om de kommer till oss i form av fiktiva framställningar eller vetenskapligt grundade rapporter. Frågan och utmaningen handlar inte om att selektivt frikänna sig från framtiden.

Den nyligen publicerade rapporten från den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) “Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15)”[9] lägger fram klara argument för specifika modeller för en framtid som nu är minst sagt överhängande. Det här är rapporten som skapar rubriker åter en gång. Den varnar att de kommande tolv åren är en avgörande period för regeringar och mellanstatliga organisationer att göra drastiska förändringar över hela linjen, från infrastruktur och industri till personliga vanor och värderingar, för att begränsa den globala uppvärmningen till ”bara” 1,5 grader Celsius i stället för 2 grader och stigande (då radikala återkopplingsmekanismer accelererar uppvärmningen). En del av evidensen tyder på en utveckling som ger en uppvärmning på fyra eller fem grader före seklets slut.

IPCC:s rapporteringsstil bygger på en särskild metodologi för att trovärdigt göra utlåtanden om kausaliteten mellan varierande proxydata som bedöms vara relevanta, och hur dessa inverkar på vår situation i förhållande till framtiden. Därför är exempelvis följande del ur rapportens sammandrag för beslutsfattare märkt som ”hög tillförlitlighet” och ”medelhög tillförlitlighet”, baserat på vissa specifika punkter i analysen: “Uppvärmning förorsakad av antropogena utsläpp från den förindustriella perioden till idag kommer att fortgå i sekler eller millennier och kommer fortsättningsvis att ge upphov till vidare långsiktiga förändringar i klimatsystemet, såsom stigande havsnivåer och de följder de medför (hög tillförlitlighet), men det är osannolikt att dessa utsläpp ensamma skulle förorsaka en global uppvärmning på 1,5°C (medelhög tillförlitlighet).”

Rapporten redogör för ett minutiöst framforskat nät av uttalanden och avvägningar mellan dem baserat på nivåer av tillförlitlighet. Det blir som en retorisk vägkarta för varierande, möjliga rutter till framtiden och deras möjliga kausaliteter som följer av observationer av tidigare trender. IPCC-rapporten ger också en bra påminnelse om insatserna då man förutser framtiden baserat på de diverse skärningspunkterna i denna specifika, temporala förutsägelse. “Klimatrelaterade risker för naturliga och mänskliga system är högre vid en uppvärmning på 1,5°C än idag, men lägre än vid 2°C (hög tillförlitlighet). Dessa risker beror på uppvärmningens storlek och takt, geografisk placering, nivå av utveckling och utsatthet samt val och tillämpning av alternativ för anpassning och lindring av effekterna (hög tillförlitlighet).”

Prognosen som är märkt med ”hög tillförlitlighet” har att göra med den poäng som länge diskuterats inom humaniora och socialvetenskap, nämligen hur riskerna och verkningarna av klimatförändringen är ojämnt spridda. Det är intressant hur framtiden kommer oss mycket nära; science fiction-liknande versioner av radikalt och ofrivilligt förändrade livsstilar är inte en avlägsen framtid utan en som kommer att bli verklighet inom 10–20 år, med ackumulerande effekter. Den väsentliga frågan är inte bara när utan också var framtiden anländer tidigare än du har trott. Det framtida ”där” blir detta som händer ”här”, eller i de flesta fall det där skeendet ”där”, varvid de geografiska kopplingarna mellan klimatförändringens radikala effekter och global fattigdom tydligt måste klargöras. Det tillsynes kliniska språkbruket som används för att behandla fördelningen av sannolikheter måste också kopplas till en politik för ”miljöarbete för de fattiga”[10] och mönstren av avfallshantering som definierar den globala kulturen: det finns kemiskt avfall och det finns mänskligt avfall (eller liv och arbete som behandlas som avfall).[11]

Modeller och simuleringar är teknologier för vetande: de synkroniserar tid på sätt som kan synas märkligt malplacerade, men samtidigt konstant är verkliga, åtminstone som verklig potential. Liksom kosmogram lär de oss former för vetande som uttrycker abstraktionernas verklighet som materiella manifestationer. Den estetiska sidan av sådana väderleksrapporter, klimatrapporter, framtider-nu är därmed inte bara ornamental dekoration utan blir levd praxis i en regim där abstraktioner och vanor måste arbeta sida vid sida. Estetikens uppgift är då att undervisa och omjustera våra sinnesförnimmelser i relation till abstraktioner; “defamiliarisering och omvälvning av sinnesförnimmelserna. Detta är vad som i första hand sker omkring oss: en fullständig omvandling av förnimmelser och världens egenskaper”[12] som Heather Davis uttrycker det i den antropocena estetikens kontext.

Abstraktioner som en del av omvandlingen av skalan för sinnesförnimmelser är ett intressant tillskott till denna omvälvning. Som Sanford Kwinter noterat är abstraktioner “sinnrika redskap utarbetade för att distribuera den meningslösa progressionen av skeenden i naturen i en extern, tänkbar rymd av mätning, behandling och behärskande”[13]. Men det uttömmer inte egentligen deras innebörd helt och hållet. På många sätt kunde man säga att vi redan lever som förkroppsligade abstraktioner vilket fungerar som en garanti för att våra sinnesförnimmelser är mer än bara interna eller ens personliga. Detta återkopplar till begreppet weathering som Astrida Neimanis och Rachel Loewen Walker talar om: väder, eller klimat för den delen, är inte bara en extern miljö för sinnesförnimmelser förkroppsligade i människan. Det är också en temporal, intensiv och kvalitativ delfaktor i vårt kroppsliga varande och blivande. Kroppar existerar i och genom väder och mer långsiktigt klimat. Kroppens stämningar påverkas av de materiella krafter i mycket större skala som tar sig uttryck i lufttryck, fukthalt och temperatur. Och detta fenomen som på engelska kunde kallas weathering har också en temporal dimension: “klimat och väder är inte något vi passerar igenom (i en lineär tidsprogression) eller upprätthåller (i ett omöjligt förnekande av tiden), utan är snarare en aspekt av tid som vi genomlever tillsammans.”[14]

På vilka sätt kan vi också kultivera kollektiva former av förståelse för den temporala framtiden? Prognosernas framtiden-nu är inte bara en rationaliserande abstraktion utan blir den gällande horisonten för praxis. Man måste leva i och genom abstraktioner eftersom det är det enda sättet att få en uppfattning om frågans skala. Detta betyder givetvis inte att man inte skulle kultivera olika former av erfarenhet och aktivism. En form av utlevd abstraktion kunde vara den nyligen lanserade aktiviströrelsen Extinction Rebellion som omedelbart skapade rubriker genom sina direkta aktioner i Storbritannien, där man bromsade upp trafiken och erbjöd en form av olydnad utan våld som en del av repertoaren inom det som kan kallas weathering. Många andra kunde nämnas, till exempel vågen av studentstrejker under hashtaggen #Climatestrike.

Den typ av skalärt tänkande som gav upphov till meteorologin och klimatologin har blivit en väsentlig del av den vetenskapliga kunskapen och har introducerat en uppsättning synnerligen märkliga tidsskalor som gradvis har normaliserats under 1900-talets gång. Kraften i prognoser som så länge strikt måste särskiljas från profetior och spådomar måste däremot igen upplevas som väder – denna gång är det emellertid de mer långsiktiga klimatframtiderna som känns i ben och mot hud. Om vädret redan var ett krig på flera fronter, mobiliserat av de tekniska medierna, markerar klimatet en upptrappning av våldet i form av en reducering av den mänskliga populationen, potentiellt med hundratals miljoner människor, börjande med de fattigaste. Plötsligt blir de tillsynes vardagliga väderrapporterna åter politiska till sin natur. Väderrapporter, liksom klimatprognoser, kan fungera som metoder för aktivism och som indikationer på 2000-talets tätnande stormmoln.

[1] Katherine Anderson, Predicting the Weather. Victorians and the Science of Meteorology. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
[2] För de tidiga skedena i skalärt tänkande och klimatologi, se Deborah R. Coen, Climate in Motion. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
[3] John Durham Peters, The Marvelous Clouds. Chicago: University of Chicago Press, 2015, s. 251.
[4] Se Wendy Chuns analys av vanor i Wendy Hui Kyong Chun, Updating to Remain the Same. Habitual New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016, s. 55.
[5] “Climate” i IPCC, 2013: Annex III: Glossary [Planton, S. (red.)]. I: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F.,  D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex och P.M. Midgley (red.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom och New York, NY, USA.
[6] Claire Colebrook, “A globe of one’s own: In praise of the flat earth.” SubStance volym 41, nummer 127, 2012, s. 36.
[7] John Tresch, “Cosmologies Materialized: History of Science and History of Ideas” i Rethinking Modern European Intellectual History, redigerad av Darrin M. McMaho och Samuel Moyn. Oxford och New York: Oxford University Press, 2014, s. 163.
[8] James Williams, Gilles Deleuze’s philosophy of time: A critical introduction and guide. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, s. 18.
[9] http://www.ipcc.ch/ (Läst den 13 november, 2018).
[10] Rob Nixon, Slow Violence and Environtalism of the Poor. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
[11] Sean Cubitt, “Integral Waste” i Theory, Culture & Society volym 32, nummer 4, 2015, s. 133-145.
[12] Heather Davis, “Art in the Anthropocene” i the Posthuman Glossary, redigerad av Rosi Braidotti och Maria Hlavajova. London: Bloomsbury 2018, s. 63.
[13] Sanford Kwinter, Architectures of Time. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001, s. 4.
[14] Astrida Neimanis och Rachel Loewen Walker, “Weathering: Climate Change and the ‘Thick Time’ of Transcorporeality” Hypatia volym 29, nummer 3 (Sommar 2014), s. 570.

(Original English version published in Leevi Haapala and Piia Oksanen (eds.), Weather Report: Forecasting Future. Ane Graff, Ingela Ihrman, nabbteeri. A Museum of Contemporary Art Publication 169/2019. Milan and Helsinki: Mousse Publishing and Museum of Contemporary Art Kiasma, Finnish National Gallery, 2019.) Part of the Venice Biennale Nordic Pavilion 2019.

A Performance of Exchanges

December 18, 2019 1 comment

A review by Debra Levine of our book Remain (Ioana Jucan, Rebecca Schneider, and myself) has just been published in the Dance Research journal.

Quoting here the nice ending by Levine that notes especially the exchange between performance studies and media archaeology and ecology:

“This excellent volume offers methodologies in performance studies and media archeology to work with remains and relics as speculative objects and vestigial technologies. The text convincingly argues that their ongoing presence is not merely indexical to a foreclosed moment in the past, but instead, as Schneider writes, “a decay that just won’t quit” (73, quoted from Schneider 2012, 159). Their stubborn presence— the fact that remains are “scriptive things” (a term coined by Robin Bernstein to indicate their passage to and from biobodies; Berbstein 69), as well as interfaces—allows performance studies to play with media archeology and ecology as a performance of exchanges which revise the temporality and the materiality of the remain, and as Parikka notes, can be afforded a “liveliness of multiple afterlives” (43).”

The book is available from University of Minnesota Press as paperback and from Meson Press as Open Access download.

Expert-Readable Images

November 8, 2019 Leave a comment

Welcome to our Operational Images project event on Expert-Readable Images at the end of November in Prague at FAMU part of the Academy for Performing Arts. Please find below a short description of the event and list of invited speakers. The event is organised by Dr Tomáš Dvořák (FAMU) and myself together with the project team.

expert-readable-conference-card-2

Expert-Readable Images
November 29, 2019 – FAMU in Prague

While machine-readable images have become a constant reference point for photographic theory and contemporary visual media studies, our event turns to the question: what are the specialised expert-readable image practices that cater to the technical specifics, institutional demands, and particular knowledge-roles of visual culture?

Recent discussions of operational images as well as technical media and visual cultures often invoke the distinction between human and machine vision. Automated visual systems are claimed to produce images by and for machines, pictures that are unreadable or even invisible to human eyes. Our conference seeks to complicate this dichotomy by addressing the field of professional perceptual skills, trained judgment, and expert practices of observation and instruction. Should we consider specific thought styles (to borrow a term from Ludwik Fleck)  and thought collectives that develop simultaneously with the technologies of instrumental imaging and visualizing? What does a doctor see in a CT scan? What does a drone operator see on a monitor? What does a statistician see in a graph? What does a forensic analyst see in a digital model? What does a content moderator see in our holiday memories? What are the particular cultural techniques of practice, of training, and operation that govern these relations to images?

The one day day conference gathers specialists from fields of media, visual culture, photography and science and technology studies (STS) to engage with the world of specialised technical images. We shift the focus from machines to the training and governance of humans who deal with those images.

For any queries, please get in touch via email at jussi.parikka@famu.cz.

Poster design: Abelardo Gil-Fournier.

In Search of Media: Remain

April 26, 2019 Leave a comment

I am excited to announce that our co-authored booklet Remain is now out and available via University of Minnesota Press and Meson Press (Open Access PDF). Together with Rebecca Schneider, and Ioana Jucan who wrote the introduction, we were offered the term “remain” to respond to as part of the series of investigations as to “terms of media” in contemporary context. From the book’s description and with two blurbs from Joanna Zylinska and Steven Shaviro:

In a world undergoing constant media-driven change, the infrastructures, materialities, and temporalities of remains have become urgent. This book engages with the remains and remainders of media cultures through the lens both of theater and performance studies and of media archaeology. By taking “remain” as a verb, noun, state, and process of becoming, the authors explore the epistemological, social, and political implications.

Screen Shot 2019-04-23 at 13.28.37

 

“What emerges in this short book is a theory of media as that which remains. Mediating deep time with temporarily fossilized moments in our cultural history, the book’s multivoice narrative raises important questions about human responsibility for matter and other matters.”

— Joanna Zylinska, Goldsmiths, University of London

“This book spells out the ways in which past media and past practices continue to haunt and inflect our present social and technical arrangements.”

— Steven Shaviro, Wayne State University

 

For paperback, see University of Minnesota Press page.

For Open Access, see Meson Press page.

Library’s Other Intelligences videos

February 15, 2019 Leave a comment

Our show Library’s Other Intelligences is on at Oodi in Helsinki until March 10th and we have now our videos of the three featured pieces! Please find links below:

Jenna Sutela: nimiia ïzinibimi

Jenna Sutela’s nimiia ïzinibimi is a unique book based on an invented new language representing those who lack first-hand access to, or the ability to produce, “natural” language.

Samir Bhowmik & 00100 ENSEMBLE: Memory Machines

Samir Bhowmik’s and 00100 ENSEMBLE’s Memory Machines is a performative art project that explores the infrastructure of the Central Library Oodi

Tuomas A. Laitinen: Swarm Chorus

Tuomas A. Laitinen presents Swarm Chorus. He composed a performative installation and a sound piece with generative tools that are interpreting the construction of medieval musical canons. The work as a whole is likened to an ecosystem of circulating substances, with its words, inspired by ecological science fiction, functioning as fictional recipe poems describing and decoding an alchemistic combination of matter and meaning.

In addition,  the Code, Craft, and Catalogues: Arts in the Libraries-seminar will take place in New York on March 9th. It is also part of the Mobius fellowship program.

Screen Shot 2019-02-15 at 15.48.46.png

Library’s Other Intelligences opens

December 22, 2018 Leave a comment

I am happy to share that our joint project with Shannon Mattern, Library’s Other Intelligences, opens in the new Oodi library in Helsinki in January!

Digital cultures of alternative intelligence, library architectures as a stage for performance and imaginary languages, and memory machines tours that take you through the library as a living organism of infrastructure are some of the themes the works by Jenna Sutela, Samir Bhowmik and Tuomas A. Laitinen address!

The opening takes place on January 11th including a small symposium on January 12th. There is also a press tour on Wednesday 9th of January – please be in touch if you want to attend.

Warm welcome to all! A brief blurb below including a link to the Memory Machines tours.

Memory Machines tours: January 11, 12 &13 at 18:30. Sign up here.

The Library’s Other Intelligences, an art project organized by the MOBIUS Fellowship Program of the Finnish Cultural Institute in New York in collaboration with the Helsinki Public Library, will open at the new Central Library Oodi in January 2019. The project features newly commissioned artworks, original research and a series of events, including an opening celebration on Friday, January 11, and a symposium on Saturday, January 12.

MOBIUS fellows Jussi Parikka (University of Southampton, Winchester School of Art, UK) and Shannon Mattern (The New School, US) have commissioned Finnish artists Samir Bhowmik, Tuomas A. Laitinen, and Jenna Sutela to create works that examine the new intelligences represented in our evolving knowledge institutions. These artworks reveal the alien logics of neural nets, give voice to machinic and speculative languages, and make visible the material infrastructures that allow intelligence to circulate. The exhibition’s featured artists are known for work that engages with AI, biological intelligence, digital culture, and the infrastructures of modern societies.

Visitors to the library will be invited to engage with the works ­– and with the new building – by attending live performances, embarking on expeditions, and reimagining how we will read, listen, and learn in a new techno-cultural future. The opening celebration will take place at Oodi on Friday, January 11, from 7 to 10pm; and the curators and artists will host a symposium about the exhibition on Saturday, January 12, from 2 to 4pm.

nimiia+ïzinibimi_web_1.jpg

Image: Jenna Sutela: nimiia ïzinibimi, 2019

On Air, Inhale

December 17, 2018 Leave a comment

I had the pleasure of contributing to Tomas Saraceno’s new show On Air at Palais de Tokyo with a short text for the publication as well as with a talk as part of the seminar on December 14th, which was organized by Filipa Ramos. The show itself moves from spiders and webs to air and balloons, from entanglements of the Anthropocene to the light materials of the Aerocene combining speculative design, investigation of materials and beautiful installation structures.

DSC_2691 (1).JPG

My short text for the catalogue was titled “Inhale”:

Inhale and you engage with history, not metaphorically, nor poetically but literally. Inhale the air of a city and you inhale its industrial legacy, its current transport system, its chemistry built at the back of technological progress. There’s more in the air and the sky than meets the eye. On the level of eyes, nostrils and skin, the city and its surroundings, it becomes  a touch. It is inhaled, enters the body as haptic environment. It is the haptic environment in which one sees and encounters the surroundings as a large scale Air-Conditioning Show. It is history carried forward as chemistry. It is technology breathed in as minuscule particles. The air is the environment we have to somehow learn to address as one way to invent a breathable future.

DSC_2692.JPGDSC_2686

Machine Learned Futures

September 6, 2018 3 comments

We are with Abelardo Gil-Fournier writing a text or two on questions of temporality in contemporary visual culture. Our specific angle is on (visual) forms of prediction and forecasting as they emerge in machine learning: planetary surface changes, traffic and autonomous cars, etc. Here’s the first bit of an article on the topic (forthcoming later we hope, both in German and English).

“’Visual hallucination of probable events’, or, on environments of images and machine learning”

I Introduction

Contemporary images come in many forms but also, importantly, in many times. Screens, interfaces, monitors, sensors and many other devices that are part of the infrastructure of knowledge build up many forms of data visualisation in so-called real-time. While data visualisation might not be that new of a technical form of organisation of information as images, it takes a particularly intensive temporal turn with networked data that has been discussed for example in contexts of financial speculation.[1] At the same time, these imaging devices are part of an infrastructure that does not merely observe the microtemporal moment of the “real”, but unfolds in the now-moment. In terms of geographical, geological and broadly speaking environmental monitoring, the now moment expands in to near-future scenarios in where other aspects, including imaginary are at play. Imaging becomes a form of nowcasting, exposing the importance of understanding change changing.

Here one thinks of Paul Virilio and how “environment control” functions through the photographic technical image. In Virilio’s narrative the connection of light (exposure), time and space are bundled up as part of the general argument about the disappearance of the spatio-temporal coordinates of the external world. From the real-space we move to the ‘real-time’ interface[2] and to analysis of how visual management detaches from the light of the sun, the time of the seasons, the longue duree of the planetary qualitative time to the internal mechanisms of calculation that pertain to electric and electronic light. Hence, the photographic image that is captured prescribes for Virilio the exposure of the world: it is an intake of time, and, an intake of light. Operating on the world as active optics, these intakes then become the defining temporal frame for how environments are framed and managed through operational images, to use Harun Farocki’s term, and which then operationalize how we see geographic spaces too. The time of photographic development (Niepce), or “cinematographic resolution of movement” (Lumière), or for that matter the “videographic high definition of a ‘real-time’ representation of appearances”[3] are part of Virilio’s broad chronology of time in technical media culture.

But what is at best implied in this cartography of active optics is the attention to mobilization of time as predictions and forecasts. For operations of time and production of times move from meteorological forecasting to computer models, and from computer models to a plethora of machine learning techniques that have become another site of transformation of what we used to call photography. Joanna Zylinska names this generative life of photography as its nonhuman realm of operations that rearranges the image further from any historical legacy of anthropocentrism to include a variety of other forms of action, representation and temporality.[4] The techniques of time and images push further what counts as operatively real, and what forms of technically induced hallucination – or, in short, in the context of this paper, machine learning – are part of current forms of production of information.

Also in information society, digital culture, images persist. They persist as markers of time in several senses that refer not only to what the image records – the photographic indexicality of a time passed nor the documentary status of images as used in various administrative and other contexts – but also what it predicts. Techniques of machine learning are one central aspect of the reformulation of images and their uses in contemporary culture: from video prediction of the complexity of multiple moving objects we call traffic (cars, pedestrians, etc.) to satellite imagery monitoring agricultural crop development and forest change. Such techniques have become one central example of where earth’s geological and geographical changes become understood through algorithmic time, and also where for instance the very rapidly changing vehicle traffic is treated alike as the much slower earth surface durations of crops. In all cases, a key aspect is the ability to perceive potential futures and fold them into the real-time decision-making mechanisms.

The computational microtemporality takes a futuristic turn; algorithmic processes of mobilizing datasets in machine learning become activated in different institutional context as scenarios, predictions and projections. Images run ahead of their own time as future-producing techniques.

Our article is interested in a distinct technique of imaging that speaks to the technical forms of time-critical images: Next Frame Prediction and the forms of predictive imagining employed in contemporary environmental images (such as agriculture and climate research). While questions about the “geopolitics of planetary modification”[5] have become a central aspect of how we think of the ontologies of materiality and the Earth as Kathryn Yusoff has demonstrated, we are interested in how these materialities are also produced on the level of images.

Real time data processing of the Earth not as a single view entity, but an intensively mapped set of relations that unfold in real time data visualisations becomes a central way of continuing the earlier more symbolic forms of imagery such as the Blue Marble.[6] Perhaps not deep time in the strictest geological terms, agricultural and other related environmental and geographical imaging are however one central way of understanding the visual culture of computational images that do not only record and represent, but predict and project as their modus operandi.

This text will focus on this temporality of the image that is part of these techniques from the microtemporal operation of Next Frame Prediction to how it resonates with contemporary space imaging practices. While the article is itself part of a larger project where we elaborate with theoretical humanities and artistic research methods the visual culture of environmental imaging, we are unable in this restricted space to engage with the multiple contexts of this aspect of visual culture. Hence we will focus on the question of computational microtime, the visualized and predicted Earth times, and the hinge at the centre of this: the predicted time that comes out as an image. The various chrono-techniques[7] that have entered the vocabulary of media studies are particularly apt in offering a cartography of what analytical procedures are at the back of producing time. Hence the issue is not only about what temporal processes are embedded in media technological operations, but what sounds like merely a tautological statement: what times are responsible for a production of time. What times of calculation produce imagined futures, statistically viable cases, predicted worlds? In other words, what microtemporal times are in our case at the back of a sense of a futurity that is conditioned in calculational, software based and dataset determined system?

[1] Sean Cubitt, Three Geomedia, in: Ctrl-Z 7, 2017.
[2] Paul Virilio, Polar Inertia, London-Thousand Oaks-New Delhi, 2000, S. 55.
[3] Ebenda, S.61
[4] See Joanna Zylinska, Nonhuman Photography, Cambridge (MA) 2017.
[5] Kathryn Yusoff, The Geoengine: geoengineering and the geopolitics of planetary modification, in: Environment and Planning a 45, 2013, S. 2799-2808.
[6] See also Benjamin Bratton, What We Do Is Secrete: On Virilio, Planetarity and Data Visualisation, in: John Armitage/Ryan Bishop (Hg.), Virilio and Visual Culture, Edinburgh 2013, S. 180–206, hier S. 200-203.
[7] Wolfgang Ernst, Chronopoetics. The Temporal Being and Operativity of Technological Media, London-New York 2016.